การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำหลากสูงสุดของลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำหลากสูงสุดของลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 123-131
2017 exกิตติพงษ์ ตุมกูล, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเทคนิคการปรับเทียบแบบจำลอง SWAT สำหรับประเมินนํ้าท่าลงอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 41-58