การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดสำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท ในจังหวัดสมุทรสงคราม

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, exศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ, "Potential use of the constructed wetland system as an eco-technology for wastewater treatment in resort", EnvironmentAsia, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, หน้า 132-140
2019 exอ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exศาสตราจารย์จงรักษ์ ผลประเสริฐ, "Sustainable Wastewater Management Technology for Tourism in Thailand: Case and Experimental Studies", Water Science & Technology, ปีที่ 79, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2019, หน้า 1977-1984
Publish Year International Conference 2
2018 exอ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ, "Sustainable Wastewater Management Technology for Tourism in Thailand: Case and Experimental Studies", the conference on the 3rd Regional IWA Diffuse Pollution, November 19–22, 2018, chiang mai, Thailand, 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exอ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, inนายเอนก สุขเจริญ, exศ.ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ, "Decentralized Wastewater Treatment Systems for Thailand 4.0: Case Study of Homestay Resorts", The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 2 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย