ผลของมุมชิ้นส่วนแนวทแยงต่อพฤติกรรมการโก่งเดาะของโครงหลังคาข้อหมุนเหล็กขึ้นรูปเย็น