อิทธิพลของการจัดการธาตุไนโตรเจนต่อสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของควินัวภายใต้สภาพการปลูกภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย