อิทธิพลของการจัดการธาตุไนโตรเจนต่อสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตควินัวในประเทศไทย