การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มผ่านนกเงือก สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Publish Year International Journal 2
2021 exKanita Ouitavon, exRoss McEwing, exKitichaya Penchart, exKhanitha Sri-aksorn, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DNA recovery and analysis from helmeted hornbill (Rhinoplax vigil) casques and its potential application in wildlife law enforcement", Forensic Science International: Animals and Environments, ปีที่ 2, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 10037-1-5
2019 exNgabekti, S., exPrasetyo, A.P.B., exSulistyorini, S. , inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of STEM mobile learning package on ecosystem upon students’ science and technology literacy", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1321, ฉบับที่ 032076, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1-4
Publish Year International Patent 2
2018 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจงดี โตอิ้ม, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชุดการเรียนรู้นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านนกเงือกด้วยสะเต็มศึกษา", มหาวิทยาลัยมหิดล, 2018
2018 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิไล พูลสวัสดิ์, exจงดี โตอิ้ม, "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบได้ (Interactive E-Book) เรื่อง นกเงือก ผู้ให้แห่งผืนป่า: รู้จักนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์กับนกเงือกไทย", มหาวิทยาลัยมหิดล, 2018