การศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษา Stem cells และ Stem cell factors ในสุนัข