การเสริมนาโน-ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Nano-Chitooligosaccharide) ชนิดผงในอาหารต่อการยับยั้งเชื้อ อี.โคไล (Escherichia coli) ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของลูกสุกรหย่านม