การใช้ประโยชน์กากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มในการผลิตพลังงาน

Publish Year National Journal 2
2019 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, "ไขเคลือบผลไม้ย่อยสลายได้ที่ผลิตจากไขมันที่แยกได้จากน้าเสียอุตสาหกรรมผลิตน้ามันปาล์ม", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 366-385
2018 exจุฑามณี แสงสว่าง, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของไขเคลือบเปลือกผลไม้ที่ผลิตจากไขมันในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม (TH-ENV wax) ต่อการจัดเก็บกล้วยน้ำว้าหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 255-267
Publish Year International Conference 1
2016 exปุณณภากีตาร์ สมบุญ, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exThanit Pattamapitoon, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิวนาถ ไทยภักดี, exอัจฉรา นาไชยบูรณ์, "Roles of Entrapment Fish Fatty As Removed From Plasom Manufactory In Wastewater Treatment Efficiency And Heat Generating", 6th International Conference on Biotechnology for the Wellness Industry 2016 (ICBWI 2016), 16-17 August 2016, Equatorial Hotel, Melaka, Malaysia., 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka มาเลเซีย