สำรวจโครงสร้างโบราณคดีใต้ดินบริเวณพื้นที่แหล่งโบราณคดีคลองคูเมืองเดิม (คลองบ้านขมิ้น) ในพื้นที่ก่อสร้างโครงข่ายถนนเรียบคลองบางกอกน้อยและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้วยวิธีเทคนิคเรดาร์หยั่งความลึก (Ground Penetration Radar-GPR)