ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exเจนจิรา เชาว์ไว, exการิตา จงเจือจาง, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 317-320
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exเจนจิรา เชาว์ไว, exการิตา จงเจือจาง, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, เชียงราย ประเทศไทย