การศึกษาชนิดชีวโมเลกุลในกล้วยไม้ที่มีผลต้านเซลล์มะเร็ง