ความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินในประเทศไทย: การทดสอบเบื้องต้น