งานที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านเทคนิคสำหรับแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

Publish Year National Journal 1
2018 exวีรภัทร ปัญญาหอม, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exตฤณภพ บุญเส็ง, "การศึกษาการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงออโต้ในระบบรถไฟฟ้า", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 31, ฉบับที่ 103, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 79-87
Publish Year International Conference 1
2019 exFanta Senesoulin, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Deep Neural Network Estimation of Inter-area Oscillation Mode based on Synchrophasor Data", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exยุทธการ โพธิ์อาศัย, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาตำแหน่งความผิดพร่องในระบบสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV ด้วยเทคนิคการวัดแบบประสานเวลา", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย