การทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "สภาพและปัญหาการทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 127-148