การศึกษาการกระจายตัวของ Glucose transporter-2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 and -5) ในตัวอสุจิของกระบือปลัก

Publish Year International Journal 4
2017 exSirinart Chaichanathong, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exBoripat Siriaroonrat, exTarasak Nipanunt, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และการวิเคราะห์การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-gamma)ในกวางรูซ่า (Rusa timorensis) และสัตว์ตระกูลกวางในประเทศไทย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 117-122
2017 exApichaya Sudsukh, exKazuyoshi Taya, exGen Watanabe, ex Kentaro Nagaoka, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาตำแหน่งของอินฮิบินในอัณฑะด้วยวิธีทางอิมมูโนฮีสโตเคมีและการศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาของท่อพักและเก็บเซลล์อสุจิในกวางรูซ่าช่วงที่มีระยะการเจริญของเขาที่แตกต่างกัน", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 155-164
2017 exAmpikaThongphakdee, exDebra K. Berg, exTheerawat Tharasanit, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exWanlaya Tipkantha, ex Chainarong Punkong, exDaraka Tongthainan, exSakhon Noimoon, exUmaporn Maikeaw, exNudthakamol Kajornklin, exBoripat Siriaroonrat, exPierre Comizzoli, exSumate Kamolnorranath , "The impact of ovarian stimulation protocol on oocyte quality, subsequent in vitro embryo development, and pregnancy after transfer to recipients in Eld's deer (Rucervus eldii thamin)", Theriogenology, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 134-144
2016 exApichaya Sudsukh, ex Kazuyoshi TAYA, ex Gen WATANABE, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, exAmpika THONGPHAKDEE, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Annual ovarian activity monitored by the noninvasive measurement of fecal concentrations of progesterone and 17?-estradiol metabolites in rusa deer (Rusa timorensis)", J Vet Med Sci, ปีที่ 78, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 1785-1790