โมเดลการตลาดไบโอชาร์:ผลลัพธ์จากโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์