เปรียบเทียบคูณสมบัติไบโอชาร์ที่ผลิตจากชีวมวล 11 ชนิด