อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การและการมุ่งเน้นเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ผ่านประเภทของนวัตกรรมและความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย