การผลิตวัสดุเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยซิลิกาที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยกราฟีนออกไซด์โดยใช้เทคนิคการฉายลำอิเล็คตรอน

Publish Year International Journal 4
2022 exWorawat Jansomboon, exSirinart Chio-Srichan, exSurapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "The effect of electron beam irradiation and fillers on natural rubber prepared by latex mixing: A Small and Wide Angle X-ray scattering study", Results in Engineering, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 100707-100715
2018 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exMaliwan, S., exSarakham, K., exDu, Z., exPrapainainar, C., exHolmes, S.M., inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Homogeneous polymer/filler composite membrane by spraying method for enhanced direct methanol fuel cell performance", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 43, ฉบับที่ 31, สิงหาคม 2018, หน้า 14675-14690
2016 exWorawat Jansomboon, exKhatawut Boonmaloet, exSuradet Sukaros, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Rice Hull Micro and Nanosilica: Synthesis and Characterization", Key Engineering Materials, ปีที่ 718, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 77-80
2016 exWimolsiri Wisessirikul1, exSurapitch Loykulnant, exS Montha, exT Fhulua, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "2-[(Hydroxymethyl)amino]ethanol in water as a preservative: Study of formaldehyde releasedby Taguchi's method", IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, หน้า 1-6