การผลิตวัสดุเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยซิลิกาที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยกราฟีนออกไซด์โดยใช้เทคนิคการฉายลำอิเล็คตรอน