อิทธิพลของเชื้อราในโรงเก็บ (storage fungi) บนข้าวเปลือกและข้าวกล้องต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพข้าว

Publish Year National Conference 3
2017 exมัลลิกา ศรีจันกลัด, exวัศพล เบ็ญจกุล, ex มัณฑนา มาแม้น, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "เชื้อราที่ติดมาบนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ความงอกของเมล็ด และลักษณะการเจริญของเชื้อรา", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, ตรัง ประเทศไทย
2017 exวัศพล เบ็ญจกุล, exมัลลิกา ศรีจันกลัด, exมัณฑนา มาแม้น, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "เชื้อราในโรงเก็บบนข้าวกล้องในบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ และสารพิษอะฟลาทอกซิน", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, ตรัง ประเทศไทย
2016 exเสาวนีย์ เซ๊ะวิเศษ, exรังสิมันตุ์ ธีระวงศ์ภิญโญ, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการลดความชื้นด้วยเม็ดซีโอไลท์ต่อปริมาณเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ กข 41", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10 วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย