ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก