พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์แท้