การเปิดเสรีสินค้าอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์

Publish Year International Conference 1
2016 exสุดารัตน์ เกศสิริกุล, inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดเสรีสินค้าอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์", the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย