ผลของสาร p-coumaric acid ในหนูไมซ์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดและภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงต่อเนื่องยาวนาน

Publish Year International Journal 2
2019 exRomgase Sakamula, exCHANIKARN SAKDAPITAK, inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of P-Hydroxycinnamic Acid in Mice Model of Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury", Sains Malaysiana, ปีที่ 48, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 2221-2227
2018 exSakamula, R., inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Neuroprotective effect of p-coumaric acid in mice with cerebral ischemia reperfusion injuries", Metabolic Brain Disease, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 765-773