สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางการค้าที่ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษาผ้าคูบัว ราชบุรี