การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในมะละกอ (พันธ์แขกดำ) สมูทตี้โปรไบโอติก

Publish Year National Journal 3
2019 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันท์นภัส ข้าโต, "ดัชนีการเกิดสีน้าตาลและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะละกอสมูทตี พันธุ์แขกด้าเสริมโพรไบโอติก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2 (Suppl), กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 125-128
2018 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันท์นภัส ขำโต, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติทางเคมีและลักษณะทางประสาทสัมผัสของโพรไบโอติกมะละกอสมูทตี้พันธุ์แขกดำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 501-504
2016 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันท์นภัส ขำโต, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก และวิตามินซีในโปรไบโอติกมะละกอสมูทตี้พันธุ์แขกดำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 425-428
Publish Year National Conference 3
2019 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันท์นภัส ขำโต, "การวิเคราะห์สีและปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของมะละกอสมูทตี้พันธุ์แขกดำเสริมโพรไบโอติก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 (CRDC 12), 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันท์นภัส ขำโต, "ดัชนีการเกิดสีน้าตาลและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะละกอสมูทตี พันธุ์แขกด้าเสริมโพรไบโอติก", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 , 12 - 13 ธันวาคม 2019, ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันท์นภัส ขำโต, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก และวิตามินซีในโปรไบโอติกมะละกอสมูทตี้พันธุ์แขกดำ", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, รัชดาภิเษก อื่นๆ ประเทศไทย