การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโต ระบบการสืบพันธ์ุ ปริมาณและคุณภาพผลมะละกอ