โครงการพัฒนาสร้างเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ

Publish Year International Conference 1
2017 exRamil Kesvarakul, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrisit Chianrabutra, "Baby Shrimp Counting via Automated Image Processing", 8th International Conference on Mechatronics and Manufacturing (ICMM 2017), 20 - 22 มกราคม 2017, Tokyo ญี่ปุ่น