ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานของกิจการ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง