ความเป็นไปได้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและผลต่อสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีเคลียร์ฟิลด์ ในระบบการปลูกข้าวของไทย