การพัฒนาการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษาด้วยเครื่องตรวจวัดเอทานอลแบบดัดแปร

Publish Year International Journal 2
2019 exChalisa Chaengsakul, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์, "Ethanol production and mitochondrial-related gene expression ofmaize (Zea mays) seed during storage", Journal of Integrative Agriculture, ปีที่ 18, ฉบับที่ 0, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 2-12
2019 inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Thunyapuk Rongsangchaicharean, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Optimization and sensitivity analysis of fast ethanol assay in maize seeds", Journal of Seed Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 097-107
Publish Year National Conference 2
2019 exปาริฉัตร เจริญ, exธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการตรวจวัดเอทานอลอย่างรวดเร็วด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตราโซนิค", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 21 มิถุนายน 2019, เมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2017 exธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเทคนิคการตรวจวัดเอทานอลที่รวดเร็วในข้าวโพด", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 - 31 พฤษภาคม 2017, เมือง ชุมพร ประเทศไทย