โครงการวิจัยสถานภาพโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Publish Year International Conference 3
2018 exสิรินทรา แตงใส, exTanapat Chuethai, exSuradech Sangkhao, inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สื่อวิดีโอช่วยสอนต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบี่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", MOHE/ACPES 2018, FASTER, HIGHER, STRONGER:TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN SPORTS & PHYSICAL EDUCATION, 25 - 26 กันยายน 2018, มาเลเซีย
2017 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stem Education:Innovation Education for Young Generation in ASEAN", EDUCAION & LANGUAGE INTERNATIONAL CONFERENCE, 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2017, SEMARANG สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exชัลวาลย์ พูลสวัสดิ์, exอานนท์ พงษ์ใส, "EFFECT OF CIRCUIT TRAING PROGRAM INTERVENTION ON AGILITY IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS", The 3rd International on Physical education Health and Sport , 2 - 5 กันยายน 2017, นครปฐม
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, exณัฏฐิณี สังขวรรณ, exชัชวาล พูลสวัสดิ์, exนุชจรี ภูสีเงิน, "สถานภาพโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 9 ธันวาคม 2016, ไทย นครปฐม ประเทศไทย