การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้งานด้านชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม

Publish Year National Conference 1
2017 exกนกวรรณ อัสสานนท์, exศุภณัฐ โพธิ์ทอง, exอนวรรษ ขัดวิลาศ, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โมดูลัสการแตกร้าวของผ้าใบคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมต่างๆ", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2, 21 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย