โครงการกำหนดแผนกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพองค์กร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Publish Year International Journal 1
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "Geo-Informatics and Space Technology Corporate Brand Personality and Implementation in Thailand", Review of Integrative Business & Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ s2, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 15-23
Publish Year International Conference 1
2017 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "Corporate Brand Personality and Implementation", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 9 - 14 เมษายน 2017, ไมอามี่ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา