โครงสร้างเงินทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2016 inนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Capital Structure and Financial Performance of Listed Companies in Thailand", FOURTH EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND BANKING, 7 - 9 กรกฎาคม 2016, Zurich สมาพันธรัฐสวิส