การศึกษาผลของเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงต่อเนื่องยาวนานในหนูไมซ์สายพันธุ์ไอซีอาร์

  • ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตววิทยาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2560)

  • inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 2
2017 exSomredngan, S., inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Neurological Changes in Vulnerable Brain Areas of Chronic Cerebral Hypoperfusion Mice", Annals of Neurosciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2017, หน้า 233-242
2016 exSomredngan, S, inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cognitive type susceptibility in ICR mice model of chronic cerebral hypoperfusion.", BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2016, หน้า 341-348