โครงการศึกษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงศักย์การผลิตของทรัพยากรประมง