ศึกษาแนวทางการควบคุมแรงดันตกเนื่องจากหม้อแปลงหลุดออกจากระบบ

Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาววิมลศิริ สินภูธรณ์, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการควบคุมกระแสเกินในสายส่งเนื่องจากระบบผลิตหลุดออกจากเครือข่าย", National Engineering Research Symposium 2017 การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมวิจัย ครั้งที่ 1, 28 - 29 มิถุนายน 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย