การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างโพลีแซคคาร์ไรด์จากดินปนเปื้อนตะกั่วและศักยภาพในดูดซับทางชีวภาพ