การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์