การประเมินภายในโครงการเครือข่ายงานธรรมเพื่อวิถีสุขภาวะทางปัญญา

Publish Year International Conference 1
2017 inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, "The Propagation of Dhamma by Dhamma friends: The key actors in BIA Activities", The 8th International Buddhist Research Seminar, 24 พฤษภาคม - 25 กรกฎาคม 2017, Bagkok นครนายก ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, exวิภาดา กาลถาง, "การศึกษาอัตลักษณ์นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The 6th PSU Education Conference , 19 - 20 ธันวาคม 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย