ผลการใช้ชุดสื่อกิจกรรมบูรณาการ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในเขตภาคตะวันออก ภาคตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริณฑล