การควบคุมไม่เชิงเส้นเชิงเรขาคณิตแบบคงทน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Handling Torque Input Constraints under Robust Nonlinear Regulation Control of Robotic Systems with Parametric Uncertainties", International Review of Automatic Control, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 117-127
Publish Year International Conference 2
2017 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhakhachon Hoonsuwan, "Feedback Linearization with PID Controller Design for Autonomous Underwater Vehicle Using Particle Swarm Optimization (PSO)", ITC-CSCC2017 - the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications, 2 - 5 กรกฎาคม 2017, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2016 inนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Robust Geometric Control of a Two-Tank System", The 13-th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON216), , 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 inนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมระดับน้ำในถังบรรจุแบบ 2 ถังที่มีความไม่แน่นอนในพารามิเตอร์ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตอินพุท", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON-42), 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019