การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบของระบบพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนและการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 116-127