นวตกรรมของสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่นและการประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ในประเทศไทยกรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรคิโน๊ะสะโต

  • ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

  • inดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์