ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้บริโภค

Publish Year National Conference 3
2017 exกรกนก คุณเดชานนท์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล", การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวรรณเศรษฐ บัวรา, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 (The Third Annual National Conference on Business and Accounting), 23 - 24 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exพรรณพร ธำรงสุพพัตกุล, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเช่าซื้อรถแท็กซี่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 , 11 - 12 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย