โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ระยะแรก)