การศึกษาติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเรือมัตโพน จ.ชลบุรี (ครั้งที่ ๒)

Publish Year National Conference 2
2017 inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนกพร คำพระ, "การศึกษากระแสน้ำและตะกอนบริเวณแหล่งดำน้ำปะการังเทียมและเรือจมมัตโพน บริเวณเกาะล้าน จ.ชลบุรี", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรังสิวุฒิ แก้วแสง, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิ่นสักก์ สุรัสวดี , exไพทูล แพนชัยภูมิ, "การศึกษากลุ่มปลาที่พบในบริเวณระหว่างเรือจมที่มีอายุการจมแตกต่างกันกับแนวปะการังธรรมชาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียง", การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย