การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ เลิศอยู่สุข, exบุษกร ก้อนทอง, "เส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัยอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 45-58
2018 exจุฑามาศ เลิศอยู่สุข, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณลักษณะวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบูรณ์", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 237-246
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact Evaluation of Sugarcane Research in Thailand", 2017 International Conference on Current Research in the field of Social Sciences, Strategic Management and Applied Sciences (CRSMA), 23 - 24 พฤศจิกายน 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2017 exนางสาวจุฑามาศ เลิศอยู่สุข, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณลักษณะวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560, 30 มิถุนายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exปรมาภรณ์ สิงห์ทอง, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลประโยชน์ของงานวิจัยอ้อยพลังงาน", การประชุมระดับชาติ 3rd TECHCON 2017, 27 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exธีร์จุฑา รื่นเริง, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะสินค้าน้ำตาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม", การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจาปี 2560, 21 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย